6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
DOKTOR AYDINLATMA METNİ

BULUTKLİNİK TEKNOLOJİ A.Ş (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

BULUTKLİNİK TEKNOLOJİ A.Ş larak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle aşağıda belirtilen kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.

Veri Kategorisi İşlenen Veri
Kimlik Ad-Soyad, TCKN, Müşteri ID.
İletişim E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İş Yeri Adresi, Sosyal Medya Hesapları,
Müşteri İşlem Çağrı Merkezi Kayıtları, Sipariş Bilgileri, Mesaj Kayıtları.
Pazarlama Site Kullanımı Bilgileri (Çerezler), Anket, Form, Ticari İletiler.
İşlem Güvenliği Cihaz İşletim Sistemi ve Sürümü, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modeli, IP Adresi, Kullanıcı İşlem Kayıtları, Parola Bilgileri.
Finans Ödeme Yöntemlerine Bağlı Olarak Ödeme Kayıtları ve Kart Bilgileri, IBAN Bilgisi, Vergi Levhası, Vergi Numarası, İmza Sirküleri
Hukuki İşlem Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Sözleşmeler.
Mesleki Deneyim Meslek Bilgisi, Çalışma Geçmişi, Mesleki Deneyim Bilgileri.
Görsel Kayıtlar Profil Fotoğrafı.

3) Kişisel Verilerinizin Hangi Hukuki Sebeplere İstinaden ve Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz a), b), c) maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın tarafımızca işlenecektir. Ancak d) maddesinde sayılan kişisel verileriniz ancak özgür iradenizle açık rıza vermeniz şartıyla tarafımızca işlenebilmektedir.

a) Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Finans, Hukuki İşlem ve Mesleki Deneyim kategorilerindeki verileriniz KVKK m.5/2(a) ve 5/2(ç) uyarınca “Kanunlarda Öngörülmesi” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine istinaden:

b) Kimlik, İletişim, Finans, Mesleki Deneyim ve Hukuki İşlem kategorilerindeki verileriniz KVKK m.5/2(c) uyarınca “Tarafınızla aramızda sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekeli olması” hukuki sebebine istinaden:

c) Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Görsel Kayıtlar ve Mesleki Deneyim kategorilerindeki verileriniz KVKK m.5/2(c) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden:

d) KVKK m.5/2(a) uyarınca “açık rızanızın olması” hukuki sebebine istinaden pazarlama verileriniz bu aydınlatma metnine ek olarak tarafınıza sunulan “Açık Rıza Metni”nde açık rıza vermeniz kaydıyla aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.

Veri Kategorisi İşleme Amacı
Pazarlama Özgür iradeniz rıza vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, internet sitesi üzerinden reklam amaçlı çerezlerin toplanması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz verileri aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kişi gruplarıyla yalnızca yurt içinde aktarmaktayız.

Aktarılan Kişi Grubu Aktarılma Amacı Aktarılan Veri Grubu
Muhasebecilerimiz Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi. Kimlik Verileriniz, Finans Verileriniz, Müşteri İşlem, İletişim Verileriniz.
Avukatlarımız Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi. Kimlik Verileriniz, Hukuki İşlem Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, İletişim Verileriniz.
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi. Kimlik Verileriniz, Finans Verileriniz, İletişim Verileriniz, Mesleki Deneyim Verileriniz, İşlem Güvenliği Verileriniz.
Tedarikçiler/İş Ortaklarımız Organizasyon süreçlerinin planlanması, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Ek hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Kimlik Verileriniz, Finans Verileriniz, İletişim Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, Pazarlama Verileriniz.

5) Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemlerle Toplandığı

Kişisel verileriniz, bu metnin (3) fıkrasında belirtilen hukuki sebeplere istinaden ve belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik yöntemlerle ve bazı durumlarda otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi (çerez toplanması), internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulması, mesaj yoluyla iletişime geçilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, başka platformlarda verilerinizi alenileştirilmiş olmanız, yapılan görüşmelerde manuel olarak alınan notlar.

6) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK m.11 ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

7) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuru Bilgisi
1 Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. KULUÇKA MRK. B1BLOK NO: 151/1D İÇ KAPI NO: 101 ESENLER / İSTANBUL Zarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
2 Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
3 Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
4 Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, kendi kimlik bilgileriniz ile birlikte;(a)Velisi veya vasisi olduğunuz kişiyle ilişkinizi ve yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği veya ilgili belgeyi,(b)Diğer durumlarda ise özel yetkilendirildiğiniz vekaletname kopyasınıbaşvuru ekinde paylaşmanız gerekmektedir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

8) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda uygun ortamlar aracılığıyla yeni metinlerimiz tarafınıza sunulacaktır.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://bulutklinik.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.